2008. március 31., hétfő

Az elmúlt hét dióhéjban

Az elmúlt héten kedden, szerdán és csütörtökön a hétköznapi program szerint a körzet mind az öt gyülekezetét és két misszióállomását meglátogattam.
Pénteken du a feleségemmel együtt a Hargita Táborba mentünk ahol keddtől az Európai Baptista Föderáció Női Szakosztályának vezetősége tanácskozott és péntek este vacsora után a helyi Női Szövetség vezetőségével is találkozott.
Szombaton de 10,oo órától az Európai Föderáció vendégei tartottak egy konferenciát a Székelyföldi nőtestvéreknek, ahova körzetünkből 38-an (!!!) jöttek el, amit már több mint egy hónapja meghirdettünk és amire (nem hiába) bátorítottuk a testvérnőket.
10,3o-tól a Székelyföldi Missziókerület Tanácsa is ülésezett, ahol többek között meghallgattuk Veress Bálint avatandó diakónus tv. bizonyságtételét, majd a kérdéseinkre adott felelet után kitűztük az avatás időpontját és megneveztük az avatóbizottság tagjait. Az ünnepélyes keretek között történő diakónus avatásra május 12-én pünkösd II. napján, hétfőn de. 10,oo órai kezdettel a Kézdivásárhelyi Baptista Gyülekezetben kerül sor.
Vasárnap délelőtt Csíkszeredában szolgáltam, majd úrvacsorai közösséget is gyakoroltunk. A finom ebédet Kui Bálint testvérék fogyasztottuk el, ami után 15,oo órára Szentegyházára igyekeztünk, ahol körzeti megbeszélésünk volt a két gyülekezet szolgálattevőivel. A 16,oo órától kezdődő istentiszteleten a Jn. 10,1-10 alapján szolgáltam, majd 18,oo órára Udvarhelyre mentem ahova evangélizációs estére voltam hivatalos a gyülekezetünk énekcsoportjával. Erre az alkalomra az Úr a Jn. 20, 24-29 verseiből adott üzenetet, melyben Tamás megkésett húsvétjának okairól és örömének beteljesedéséről beszéltem.
Hétfőn de hivatalos ügyeket rendeztem, leveleket írtam és tettem postára, majd du 4,oo - 7,oo óra között a Biblia Liga gyülekezetplántálási programjának keretén belül együtt voltunk a képen látható missziómunkásokkal és a Liga két belföldi vezetőjével, Stefan Tiriac és Victor Sainiuc testvérekkel.

Balról jobbra: Erdő Zoltán diakónus (Ürmös), Akácsos Zsuzsa, Ivánitzki Efraim (Sepsiszentgyörgy), Kis Ottó (Négyfalú), Stefan Tiriac, Victor Sainiuc (Romániai Biblia Liga), Veress Bálint és Mária (Kézdivásárhely) és Ivánitzki Gabriella (Sepsiszentgyörgy). A képről hiányzik a feleségem, aki éppen ki kellett menjen vacsit készíteni, és én aki a képet készítettem.

Az alkalom alatt kaptuk a hírt dr. Vass Gergelyné Márta testvérnő elköltözéséről az örök hazába. Az Úr vigasztalja és erősítse a hátramaradottakat!
A vendégekkel való vacsora után Veress Bálint és Mária testvérekkel a Kézdire tervezett avatási alkalom szervezéséről beszélgettünk és imádkoztunk is ezért.
Az Úr adjon jó előmenetelt a Székelyföldön elkezdett munkában, az Ő neve dicsőségére!!!

2008. március 27., csütörtök

Az influenza margójára...

Sajnálattal olvasom és látom, (a körzet gyülekezeteiben is) hogy az ünnepek alatt és után hány embert vert le lábáról az influenza. Kívánok mindeniknek (Efraim, Ernő tv. és Annuska néni, ...) mihamarabbi gyógyulást!!!
Azt tapasztaltam, hogy ezt testileg el lehet kerülni, jobban odafigyelve a réteges táplálkozásra, a testi mozgásra, kicsivel nagyobb óvatosságra, aminek hiánya miatt nagyon hamar legyengül az ember testi immun illetve védekező rendszere. Nem úgy írom erről mint akinek minden esetben sikerült volna ez, de az elmúlt szezonban próbáltam jobban odafigyelni erre és higgyétek el nem volt hiábavaló. Tudom, hogy a lelki munkások esete különbözik másokétól, mivel van az a szép és jó gyakorlatunk, hogy az istentiszteletek alkalmainak végén az ajtónál kezet fogunk és néhány szót váltunk a testvérekkel, amely esetben szinte elkerülhetetlen a "barátságos" vírusok felszedése. A múlt héten Mikóújfaluban meglátogattam azt a családot akik 2007. decemberében merítkeztek be és őket is keményen megtámadta az influenza annyira, hogy több mint egy hétig ágyban feküdtek erős láz és csúnya köhögés kíséretében. Előbb gondba voltam, bemenjek e hozzájuk, végül vettem a bátorságot és megtettem. Sokáig nem felejtem el a Noémi (15 éves) imáját, amiben többek között a következőt mondta: ... Úr Jézus! Köszönöm, hogy így betegen is szeretsz minket... Köszönjük a látogatást! ... Kérlek őrizd meg Zoltán testvért, hogy ne kapja el tőlünk ezt a csúnya vírust! ... Isten meghallgatta imádságát, hála érte az Úrnak! Megértettem, hogy alkalomadtán nekünk is lehet ezt kérni, mert az Úr meghallgat(hat).

Ennek kapcsán azon gondolkoztam, hogy hány és hány esetben támadnak meg bennünket hívőket is úgynevezett "láthatatlan vírusok" amelyeket sok esetben csak akkor veszünk észre mikor már lelkileg "padlón" vagyunk. Ezért Isten gyermekeinek talán jobban oda kellene figyeljenek arra, hogyan és mivel táplálják lelküket, mit olvasnak és néznek, milyen "társaságba" fordulnak meg, kik a barátai, mert azokat a lelkünket megerőtlenítő, ártalmatlannak tűnő dolgokat a legtöbb esetben így szed(het)jük fel, ami aztán szemlátomást fog terjedni környezetünkben, családunkban és gyülekezetünkben, mint az influenza vírus vagy Pál szerint mint a rák fekély. (2Tim. 2,16-18) Ezekre és az ehhez hasonló dolgokra való nagyobb odafigyeléssel elkerülhető lenne az egyéni és gyülekezeti életünket érintő lelki természetű gondok és bajok nagy, vagy legalábbis egy része.

Nekem nagy szükségem van arra, hogy tőlem telhetően maximálisan óvakodjak és vigyázzak ezekre és minden igyekezetemmel azon legyek, hogy hatalmasan megerősödjek a belső emberben a Lélek által (Ef. 3,16), hogy ne tehessenek kárt bennem a levegőben levő láthatatlan, ugyanakkor nagyon veszélyes hatalmasságok (Ef. 6,12), akikkel szellemileg felkészülten harcolva, az Úr oltalma és segítsége folytán győztes lehetek!

2008. március 25., kedd

Ünnep az ünnepek után

Isten kegyelméből lelki áldásokban gazdag ünnepet tudhatunk magunk mögött. Újból betöltött Istennek az Igék által nyújtott öröme ami évről évre kedvesebbé válik számomra mindamellett, hogy egyre inkább érzékelem az üres, csupán külsőségekre szorítkozó ünneplést keresztyének között is, akiknél Isten hatalmas áldozata és Jézus halálból való feltámadása mellett más dolgok adják az ünnep örömét. Uram őrizd meg népedet, köztük engemet is ettől!!!
Szombaton este az ifjúsági alkalmat itt Sepsiszentgyörgyön Győrfi Tóbiás tartotta, aminek témája az egymás kölcsönös bátorítása és intése volt. Terítékre került több ezzel kapcsolatos kérdés is, amire megpróbáltunk igei választ adni. Itthon volt többek között Rákossy Mónika is, a WOL (Magyarországi Élet Szava) egyik teljes idejű munka társa.
Vasárnap de Szentgyörgyön szolgáltunk Tóbiással. A délutánt vendégeinkkel (anyósom, sógorom és sógor nőm) töltöttük, akikkel elég ritkán találkozunk. Több mindenről beszélgettünk ami által még közelebb kerülhettünk egymáshoz. Este Bükszádon lehettünk a testvérekkel ahova átjöttek velünk a mikóújfalusi testvérek is, akik lábadoznak az erős influenzából. Az alkalom után Tóbiást Bács Gerhárd testvérem (Bükszád) átvitte Tusnádra a vonathoz, aki ünnep II. napján Szentegyházán és Csíkszeredába szolgált. Tóbiásban egy kedves fiatal szolga társat ismerhettem meg, akit az együtt való szolgálatok és beszélgetések után a szívembe zártam. Az Úr áldja meg és mutassa meg neki azt a helyet ahol az aratás Ura őt látni akarja!
Hétfőn reggel kedves vendégeink haza indultak akiktől az elválás nemcsak a feleségemnek de a család minden tagjának nehezére esett. Hála az Úrnak minden baj nélkül haza érkeztek. Az Úr áldja meg őket is! Délelőtt Csernátonba, délután Márkosfalván, este pedig Kézdivásárhelyen szolgáltam az előírt igékből a következő gondolatok alapján.

1Kor. 15,12-22 Ha nincs feltámadás akkor...

1. Krisztus sem támadott fel 13 és 16.v.
2. Üres beszéd prédikálásunk 14.v.
3. Hiábavaló a mi hitünk 14.v.
4. Isten hamis tanúinak bizonyulunk 15.v.
5. Még bűneinkben vagyunk 17.v.
6. Azok is elvesztek akik Krisztusban éltek és haltak meg 18.v.
7. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk 19.v.

Lk. 24,13-35 A hitükben megbetegedett emmausi tanítványok

1. A betegség okai avagy a diagnózis
- Kérdéseikre maguk próbálnak válaszolni 15.v.
- Jézusban csupán földi szükségeik "orvosát" látják 19.v.
- Hamis reménység és hit 21.v.
2. Jézus kezelési módja
- Leleplezi előttük állapotukat 25.v.
- Megérteti velük az írásokat 27.v.
- Vágyat ébreszt a vele való közösség után 29.v.
3. A gyógyulás folyamatának első jelei
- Felismerik Jézust annak aki 31.v.
- Fordulat áll be az életükbe 33.v.
- Nem tudnak hallgatni a velük történtekről 35.v.

A déli alkalommal Benedek László testvérék fogyasztottuk el a finom ebédet, a Paul Elemér tv. családjával Brassóból. A nap végén mint a virágos legelőről hazatért méhecske érkeztem szeretteimhez, akikkel megbeszéltük és megosztottuk az elmúlt ünnep tanulságait és néhány Istentől kapott gondolatot, majd hálával a szívünkbe tértünk nyugovóra.
Istennek legyen hála, hogy Jézus feltámadásának ünnepe nem ért és nem ér véget soha...

2008. március 22., szombat

Csütörtökön az ünnepi szolgálatokra való készülés mellett sikerült megszerkeszteni, majd sokszorosítani a gyülekezetünk ÚTJELZŐ c. újságának márciusi, azaz ünnepi számát. Remélem hamarosan a szentgyörgyi ifjúság weboldalán is olvasható lesz az előbbi számokkal együtt... (!?) (Üzenet a web mesternek!!!) Az esti alkalommal gyülekezetünk tagjaival imádságos szívvel igyekeztünk átgondolni a mi Páskabárányunk nagy áldozatát, aki az önfeláldozásban is példánkká lett. Az alkalom után érkezett Győrfi Tóbiás IV. éves teológiai hallgató aki a szentgyörgyi és a csikszeredai körzetben fog szolgálni az előttünk álló ünnepen. Miután vacsorázott, elvittem Ivánitzki Efraim elöljáró testvérhez akiknél lesz szálláson, mivel nekünk is vendégeink érkeznek az ünnepre. Egyetlen anyósom és feleségem legnagyobb testvére férjével és két unoka öccsével látogatnak meg bennünket.
Pénteken Tóbiással Csernátonban, Márkosfalván és Kézdivásárhelyen szolgáltunk a vezérfonalban előírt igékből. Mivel csütörtök éjjel nagyon rosszul pihentem, különösen jól fogott a fiatal segítség. A gyülekezetekbe vezető utakat róva jót beszélgettünk testvéremmel, ami örömmel és jó reménységgel töltött el. Este az alkalom után Veress Bálint és Mária vendégeltek meg mint mindig most is nagy szeretettel. Pénteken éjjel hála az Úrnak jól pihentem és frissen ébredtem.
Szombat van, ünnep szombatja, ami készülődéssel telik mindenkinek a családban. Ma reggel az Úr előtt állva kértem, hogy az ünnep alatt legyen üzenete hozzám és nyissa meg a feltámadásról szóló igéket, hogy még inkább megismerjem feltámadásának erejét! (Fil. 3,10) A család, különösen a gyerekek nagy izgalommal várják a vendégeket, akik 2,oo - 3,oo óra felé kell(ene) hozzánk érkezzenek. Most jött meg Tóbiás, akivel elővettük egy kicsit a ping pong ütőt és fárasztani kezdtük a labdát. Látszik, hogy rég nem játszottam mert nemcsak, hogy kikaptam, de két - három meccs után hamar ki is fáradt nem a labda, hanem az Ütő. Na de a Sámuel fiammal folytatják amíg ők is az én sorsomra nem jutnak. Olykor talán nem ártana egy kicsit többet kikapcsolódni és többet mozogni. A közmondás jut eszembe amely azt mondja: Ép testben az ép lélek! Na de most fontosabbnak tartom az ünnep áldására való koncentrálást és az ezért való imádságot, amit hiszem meghallgat Uram nemcsak értem, hanem mindazokért a testvéreimért, szolga társaimért akiket elé hozhatok.
Kívánom, hogy a feltámadás túláradó öröme töltse be mindazok szívét akik Vele együtt feltámadtak és adjon erőt úgy bizonyságot tenni az élő Úrról, hogy minél több szellemi halálban élő ember sírja megnyíljon, akiket Ő kihozva onnan, bevihessen az Általa ígért országba. (Ez. 37, 12)

U.I. Elnézést a hibás mondatokért, de sietnem kellett a vendégek elé (akik békességben megérkeztek) és nem volt időm mentés előtt átolvasni a leírtakat. Köszi a megértést.

2008. március 19., szerda

Szombaton este János Csaba tv. a Lk. 23,33-43 versek alapján szólta az igét. Az alkalom után megérkezett Bodor Sándor tv. Nagyváradról, akivel együtt Rákosi Tivadar és Rózsika testvérék mentünk vacsorára, mivel erre az estére ők készültek. Hazaérve jót beszélgettünk vendégünkkel akit mai napig is lelkipásztoromnak tekintek. Felidéztünk sok kellemes emléket amire jó volt vissza gondolni.
Vasárnap délelőtt Bodor tv. itthon Sepsiszentgyörgyön szolgált Bertalan Péter (ny. lp.) testvérrel. Nekem Bükszádra kellett menjek, ahol az ige szolgálat mellett úrvacsorai alkalmunk is volt. Az előírt igéből Lk. 19,28-40 a következő gondolatok foglalkoztattak:

Jézus Krisztus királysága alatt...

1. Eltünik a félelem (Jézus a fejére kitűzött vérdíj tudata ellenére ment fel Jeruzsálembe)
2. Szava iránti engedelmesség található (Menjetek...)
3. Feloldozás történik (Szükségek lesznek betöltve És 61,1)
4. Felmagasztaltatik az Ő neve (Emberi mivoltunk, régi életünk levetkezése, az ő lábai elé tevése, az Őt való hordozás és az Őt örömmel való dicséret által)
5. Nincs helye a "farizeusokodásnak" (Képmutatásnak, Jézus (el)utasításának, keménységnek)

Este az evangélizációs hét befejező alkalmán Bodor Sándor tv. a Mt. 23,37-39; 1Jn. 3,1-3 alapján az istenfiúság ismertető jegyeiről beszélt. Mély hála van szívünkben az elmúlt hétért, a megtérőkért, a megújultakért és minden olyan munkáért, amit Isten az Ige és az Ő Szentlelke által végzett. Az Úré mindenért a dicsőség!
Hétfőn délelőtt Bodor tv-el kimentünk egy kicsit a szabadba. Sugásfürdőn és a luccfenyő erdőn sétáltunk egyet a friss levegőn, ami nagyon jól esett mindkettőnknek. Délután 2,30-kor bevittem testvérünket Brassóba a vonathoz. Hazaérve rámtört a fáradság, és megértettem a gyakorlatban is Jézusnak a következő mondását: ... a lélek kész, de a test erőtelen! Ugyanakkor nagy hálával telt meg a szívem az elmúlt kerek hónap (négy hét) evangélizációs alkalmainak minden áldásáért.
Kedden a városba hivatalos ügyeket rendeztem, majd feleségemmel meglátogattunk egy kedves barátkozó házaspárt akikkel többek között a házaséletben adódó konfliktusok megoldásáról beszélgettünk majd együtt imádkoztunk. Délután Bükszádon és Mikóújfaluban a nagyhét alatt Jézusnak érettünk vállalt tetteit igyekeztünk újra átgondolni.
Szerda reggel a kocsiban cseréltem le az olajat majd a körzet három gyülekezetébe (Márkosfalva, Kézdivásárhely, Csernáton) készültem istentiszteletre.

2008. március 15., szombat

Szerdán Szűcs Sándor tv. a Lk. 15, 11-32 alapján a tékozló fiú történetéből szolgált. Beszélt nemcsak a kissebbik (tékozló) hanem a nagyobbik fiú bűneiről is. Ezen az estén többen is jelezték "hazatérési" vágyukat, akikkel az alkalom után együtt beszélgettünk és imádkoztunk. Hála értük Istennek! Uram tartsd és erősítsd meg őket!
Csütörtökön meglátogattam egy bükszádi testvérnő férjét (Szabó Béla) a kórházban, akinek a tavaly volt döntés az életében de visszaesett. Elmondta, hogy ő nem szívesen megy orvoshoz, de most muszály volt, mivel a jobb lábában egy ér eldugult aminek következtében a lába lezsibbadt és elfeketedett. A betegségéből kiindulva őszinte beszélgetésre került sor, ami hiszem nem volt hiábavaló. Imádkozzatok érette, hogy a nagy Orvos hozzon gyógyulást lelke számára is!
Este Boros Róbert tv. a Mt. 25, 1-13 versek alapján beszélt az Isten szerint okos és balga emberről. Hála az Úrnak voltak akik ezen az estén is pozítivan reagáltak Isten hívására.
Pénteken este Novák Zsolt és családja voltak a vendégeink Gyergyószentmiklósról. Megható volt testvérünk feleségének Erikának abizonyságtétele amit most hallottam először. Zsolt tv. az 1Móz. 6, 13-18; 22 verseit olvasta igehirdetése alapjáúl. Azt érzékeltem, hogy nagy hatást gyakorolt a jelenlevőkre testvérünk személyes bizonyságtétele amit beleszőtt igeszolgálatába. A vacsora alatti beszélgetés után imádságban őszintén az Úr elé járultunk és kértük, őrizzen meg minket a reánk leselkedő veszélyektől, többek között az elbizakodottságtól és az elkeseredéstől. Újból megtapasztaltuk és átéltük milyen jó közösségben lenni az Úr gyermekeinek. Eközben gyerekeink is jól összebarátkoztak. Az Úr áldja meg testvéreinket Zsoltot és Erikát a gyergyóban felnőttek és gyermekek között elkezdett misszióban!
Szombat este János Csaba tv. fog szolgálni nállunk mivel Bodor Sándor tv. vonatja 8,3o-ra ér ide. Vasárnap de és du itthon Sepsiszentgyörgyön Bodor tv. fog igét hirdetni.
Kérlek imádkozzatok a még előttünk álló két alkalomért, hogy győzzön az evangélium minden szívben, aminek következtében szülessenek Isten által is elismert (örök)életre szóló döntések!

U.I. Az esti alkalmakról részletesebb beszámolót itt találhattok.

2008. március 11., kedd

Péntek este id. Veress Ernő tv. a Zsolt. 1 alapján hirdetett igét Kézdivásárhelyen. Sepsiszentgyörgyről öt fiatal szolgált még énekkel és bizonyság tevéssel. Szombat este Borzási Gyula tv. a Jn. 15, 1-11 verseiből a gyümölcs termő életről beszélt. Nagyon megragadott a 7.v. "Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok és meglesz az néktek." Ez a vers azóta is a szívemben forog. Ezen az estén a csernátoni férfi kar szolgált énekekkel és bizonyság tevésekkel. Vasárnap de Csernátonba du pedig Márkosfalván szolgáltam. Itt annyit jegyeznék meg, hogy azért szoktam közé tenni a vasárnap délelőtti szolgálatom rövid vázlatából azokat az egyszerű gondolatokat amit az Úrtól kapok, mivel a blog olvasói közül többen is jelezték, hogy igényelik ezt. Amit a gyülekezetben elmondok, azt alázattal, félelemmel és imádkozó szívvel vagyok kész megosztani mivel tudom, hogy a Lélek kijelentése haszonra adatik. 1Kor. 12,7
Bír. 10,1-18 Válságban az Istennel való kapcsolat
I. A válság okai 6.v.
1. Visszatérő bűnök
2. Isten előtt idegen dolgok előnyben
3. Az Úr és a neki való szolgálat elhagyása Mal. 3,14
II. A válság következményei 7-9.v.
1. Isten haragja és büntetése
2. Szorultság és nyomorúság
3. Felesleges harcok és veszteségek
III. A válságból való kiút 10-16.v.
1. Az Úrhoz való kiáltás 10.v.
2. A megalázó üzenet elfogadása 11-14.v.
3. Őszinte és igazi megtérés 15-16.v.
IV. A válság elkerülése 17-18.v.
1. Közösség és összefogás másokkal
2. A tanítás és az ítélet elfogadása
3. A harc vállalása a szabadító vezetése alatt
A befejező alkalommal Kézdin János Csaba tv. a tékozló fiú története alapján hirdette az igét.
Hétfőn a Hargita Táborban voltam közösséggápoló napon. Az áhítaton Novák Zsolt tv. az Ef. 3,14-21 alapján buzdított minket imára. Ezután Borzási Gyula tv. (a SzMk elnöke) A frissen megtértek utógondozása, növekedése és gyülekezetbe való integrálása téma körben tartott tömör és átfogó előadást amit azután megbeszéltünk. Gyula tv. három képet használt a gyülekezetet illetően: 1. Isten családja, háza népe 2. Isten szántóföldje (plántálás, öntözés és növekedés) 3. Iskola, vagyis a tanítvány képzés helye. A finom ebéd után megosztottuk egymással családi, gyülekezeti, körzeti illetve missziós örömeinket, ima témáinkat, majd imádkoztunk egymásért. Este 6,oo órakkor volt a sepsiszentgyörgyi evangélizációs hét megnyitó alkalma ahol ifj. Veress Ernő tv. szolgált a Zákeus történetéből amit PowerPoint formátumban vizuálisan tett érthetőbbé előttünk. Nagyon világos volt az üzenet. Az Úr áldja meg az elhangzott igét. Ezen az estén a helyi ének csoport szolgált két énekkel melyek között Kiss Eszter és Rákossy Norbert tettek bizonyságot. Még ezen az estén megérkezett Szűcs Sándor tv. Szatmárnémetiből aki magával hozta Nagy Tamást és (Bogyó) Esztert. A vacsora melletti beszélgetés alatt több közös élményünkre emlékeztünk vissza. Hála azokért az időkért Istennek!
Kedden este Szűcs Sándor tv. a Jn. 3,1-17 alapján az újjászületésről beszélt. A helyi fiatalok szolgáltak énekekkel, Trinfa Gedeon és Szűcs Adél pedig bizonyság tétellel. Ezekről az alkalmakról úgy a feleségem mint a lányom blogján is olvashattok. Kérlek imádkozzatok érettünk!
U.I. Mi is imádkozunk a Micskén levő evangélizációs alkalmakért, hogy az Úr adjon megujulást és megtérést abban a faluban, ahonnan még gyermekkorom idejéből sok kellemes emlékeim vannak és ahol Isten kegyelméből több mint hét éven át szolgálhattam.

2008. március 8., szombat

Csütörtök este id. Veress Ernő tv. volt a vendégünk Gyergyóból akit kedves felesége, Annuska néni is elkísért. Erre az alkalomra többen is átjöttek a zabolai roma barátkozók közül Fejér Sándor testvérrel. Ernő tv. a Zsolt. 32 alapján a boldog ember jellemvonásairól beszélt.
Boldog ember ...
1. Akinek bűnei meg vannak bocsátva vagyis tiszta a szíve
2. Aki engedelmeskedik Isten vezetésének ami bölccsé tesz
3. Akinek öröme az Úrban van
Nagyon jó légkör alakult ki amit az is elárult, hogy a végén nem nagyon akartak a jelenlevők hazamenni. A beszélgetést a Veress Bálint testvérék gazdagon terített asztalánál folytattuk.
Péntek este Homoródszentmártonba mentem szintén evangélizációs alkalomra, ahova a Sámuel fiam mellett elkísértek még Rákosi Árpád és Ibolya is akikkel együtt énekekkel is szolgáltunk. A Rákosi házaspár szolgálatai mellett élő bizonyság tétele volt ifj. Máté Zoltán testvérnek is. Szolgálatomban az Úr kegyelméből a következő igét és gondolatokat osztottam meg a jelenlevőkkel:
Eszt. 4,1-17 A halálraítélt ember szabadulása
1. Az ellenség pusztító terve Hámán igyekezett elveszíteni minden zsidót.
2. Szabadító szükségessége Eszter közbenjárása halálos csapást mért az ellenségre.
3. A halálraítélt tennivalója Márdokeus keservesen kiáltott, megalázkodott és mindenben engedelmeskedett a "szabadító" parancsának.
Az Úr tegyen áldássá minden igét és szolgá(lato)t bárhol ahol az evangélium hirdettetik, hogy az ige élő magvai jó földbe hullva kikeljenek és teremjék a megtérés drága gyümölcseit!

2008. március 7., péntek

Hála az Úrnak áldásosan fejeződött be a sepsibükszádi evangélizáció. Vasárnap este Boros Róbert lp. a Zsid. 2,1-4; 10-18 alapján szolgált. Az alkalom végén többen is jelezték, hogy nem szeretnének oda jutni, ahova a világ árja sodorja őket. Az Úr meghallgatta imánkat, mert voltak akiket Isten meggyőzött az üdvösség szükségességéről. Az Úr vezesse őket tovább, míg teljesen birtokába nem jutnak annak a bizonyosságnak, amit ezen a földön biztosra lehet tudni, hogy ÖRÖK ÉLETÜNK VAN!
Hétfőn Nagyváradra menet hazavittem Szűcs Ottó testvéremet és kisfiát Elődöt Radnótra, jelenlegi lakásukra. Kedden a Szövetségnél és a Szeretetnél voltak rendezni valóim. A Püspökiben, Ófegyverneken és Szalárdon levő rokonaim mellett több kedves testvéremmel, ismerősömmel találkoztam. Szerdán a RMBGySz tanácsában meghitt légkörben és az Úr jelenlétében majdnem estig gyűléseztünk ahol több dolgot is sikerült megbeszélni. Csütörtök reggel miután hugoméknak (Király Ferencné Mária) segítettem egy disznó levágásában, haza indúltam és du 3,oo órára békességben haza is értem családomhoz akiket szeretek és akik szeretnek. Este 7,oo órától Kézdivásárhelyen kezdtünk evangélizációs alkalmakat, amiről a következőkben fogok beszámolni.

2008. március 2., vasárnap

Ahogy már említettem csütörtöktől Sepsibükszádon tartunk evangélizációs estéket. Mivel az utóbbi hónapban a vendég szolgálatok és az evangélizációs alkalmak miatt többet hiányoztam itthonról, úgy értettem meg, hogy csütörtökön idehaza Sepsiszentgyörgyön kell szolgáljak. Áldott alkalmat adott nekünk az Úr. A bibliaórai ige a megújulás fontosságáról szólott. Már a beszélgetésekből kiderült, hogy ha valamikor szükség volt megújulásra, akkor ez most van. Az Úr rámutatott, hogy erre nekem is szükségem van, amit imában elmondtam Neki. Örültem, hogy nem maradtam ebben egyedül, mivel többen a gyülekezetből imádságaikban elmondták, hogy ők is vágynak megújulni. A biblióra végén imádkoztunk a bükszádi és a következő hetekben előttünk álló evangélizációs alkalmakért is. Ezen az estén Bükszádon János Csaba tv. az 1 Móz. 37,12-30 alapján szolgált és Bertalan Péter (nyugalmazott lp.) tv. volt a házigazda.
Pénteken meglátogatott id. Rab János tv. Brassóból (87 éves) akivel az ébredésről és annak részleteiről beszélgettünk, amit ő emlékezetei alapján megpróbált leírni. Ebből egy példányt én is kaptam tőle ajándékba. Közben a szombati napra készültem amikor is a Székelyföldi Bibliaiskolában volt órám. Kijavítottam és értékeltem a diákok tesztjét amit az elmúlt alkalommal írtak. Voltak akik nagyon szép eredményt értek el. Vágyam az, hogy az élet vizsgái után áldott és nagy tanítómesterem velem is meg legyen elégedve. Este Bükszádon Simon András tv. szolgált a Csel. 16, 20-34 alapján akit elkísért id. Erdő Endre tv. is. Az alkalom után a Hargita Tábor felé vettem utamat. A kellemes és meleg szobába a még rám váró feladatok elvégzése után az Úr áldását kértem a következő nap szolgálataira, majd pihenni igyekeztem.
Szombaton délelőtt a bibliaiskolásokkal tartott áhítaton az 1Pt. 2,5-8 alapján buzdítottam (és buzdított az Úr engem is) imára, majd Az imádság, A hitből való élet, Az isteni vezetés és döntéseink gyakorlati kérdéseivel foglalkoztunk, amely témák kapcsán tartalmas és hasznos beszélgetés alakult ki. Este Borzási Gyula tv. volt a vendégünk Bükszádon, akit kedves felesége mellett többen is elkísértek a táborban dolgozók közül. Testvérünk a Jn. 1,29-43-ból kiindulva öt képet mutatott be Jézus haláláról. Nagyon áldásos alkalom volt ami után jó beszélgetés alakult ki a hallgatók közül többekkel is, majd egy személy kérte, hogy imádkozzak vele és érte. Hála az Úrnak azért amit végzett és végez!
Mivel a hó első vasárnapja következett, délelőtt itthon Sepsiszentgyörgyön szolgáltam. A vezérfonali ige a Bir. 8,1-3 az érzelmeit legyőző Gedeonról szólt. Úgy az Efraim férfijainak mint Gedeonnak a magatartása komoly figyelmeztetést tartalmazott a számomra. Amit Efraim kérdéséből tanultam: 1. Ne legyek soha fontos a magam szemeiben 2. Óvakodjak a hiu dicsőség vágytól 3. Ne türjek meg szívemben semmi önzést. Ezek viszályhoz, testvérharchoz és civódáshoz vezetnek. Gedeon válaszából méginkább világossá lett előttem, hogy érzelmeimet úgy győzhetem le ha: 1. Meg tudok alázkodni testvéreim előtt 2. Elismerem amit Isten másokon keresztül tett 3. Az ellenséggel való harcra koncentrálok. Segíts Uram, hogy így legyen!
A déli órában néhány idős és beteg testvéremet látogattam meg, akikkel áldott közösséget gyakorolhattunk. Ma este Udvarhelyről Boros Róbert tv. fog szolgálni Bükszádon a befejező alkalmon, ahova a csernátoni férfikart is várjuk. Az Úr áldjon meg minden szolgálatot és használja őket az ott jelenlevők megtérésére jutásában! És mindazért ami történt és történni fog egyedül Istené legyen minden dicsőség!