2007. október 30., kedd

Zsúfolt, de áldásos hétvége

Szombaton du Magyarlónára (Luna de Sus) utaztam mivel hálaadó napra hívott meg a gyülekezet. Este 8.oo után érkeztem Jakab Endre gyülekezeti elöljáró családjába, akik nagy szeretettel és finom vacsorával vártak. A csendes és egy órával hosszabb éjszakai pihenés után vasárnap reggel 10.oo du pedig 4.oo órától hálaadó jellegü alkalmat tartott a gyülekezet. A de-i alkalom végén rövid megbeszélésre marasztalt az elöljáróság. A déli órában a finom ebéd elfogyasztása után margittai ismerőseimmel (Tóth Sándor és felesége), Albert Imre barátom családjával és régi jó barátommal Jakab Győzővel volt még alkalmam beszélgetni.
A délutáni alkalom után 8.oo óra körül Kolozsvárról Mark Gibson misszionárius testvéremmel meglátogattam a Mérában levő roma közösséget, akik közzül hárman Mark testvérrel a közelmúltban a bükszádi roma misszió kapcsán jártak nállunk. Vasárnap éjszakára Mark testvérék fogadtak szállásra.
Az Úr gyümölcsöztesse Igéjét mindazok szívében és életében akik hírdették és hallották azt.
Hétfőn hazafelé jövet meglátogattam Szűcs Ottó testvéremet új radnóti lakhelyén, akivel útban Marosvásárhely felé jót beszélgettünk.
Késő délután érkeztem Szentgyörgyre szerető családomhoz, akik velem együtt már nagyon várták, hogy hazaérkezzem.
Hálás vagyok, hogy mennyei Atyám ismét beváltotta ígéretét:
"Megőrzi az Úr a te ki - és bemeneteledet, mostantól fogva mind örökké!"

Zsolt. 121, 8

U.I.
Csernátonba vasárnap délelőtt János Csaba testvéremet kértem meg szolgálni, mivel ezen a vsaárnapon többek között ott lettem volna soros. Nagyon hálás vagyok a szomszédos lelkimunkásokkal való jó kapcsolatért és az együttmunkálkodás lehetőségéért.

2007. október 26., péntek

URAM! Keltsd életre a te munkádat!

Szerdán du 4 órától Márkosfalván, 6 órától Kézdivásárhelyen, míg csütörtök este 6 órától Sepsiszentgyörgyön voltam bibliaórán, ahol az És. 7,1-14 verseivel foglalkoztunk. Mind a három helyen nagyon jó alkalmaink voltak. Éreztük az Úr jelenlétét aki Juda, különösen Akház történetéből tanított bízni ígéreteiben, hinni Benne és engedelmeskedni az Ő szavának.
Szerdán és csütörötkön napközben a mindenapi munkák mellett az Ifi Konfi szervezésével voltam elfoglalva. Leveleket irtam, a programtervezeten dolgoztam és imádkoztam azokért a fiatalokért aki majd eljönnek, a meghívott előadókért, a zenészekért, a programért, stb.
Csütörtök este a fiatalok egy részével egyeztettük a programot és ahol szükséges volt változtattunk rajta.
Pénteken de időt szántam az Eszter leányommal való beszélgetésre és imádkozásra. Sámuel fiammal is sikerült egy kicsit beszélgetni. Nagyon örülök annak, hogy nyíltan megosztják velem harcaikat, kisértéseiket, nehézségeiket. Felejthetetlen élmények számomra azok a pillanatok amikor együtt imádkozhatunk az áttárgyalt problémákért. Szeretném ha ez a kapcsolat velük egyre inkább mélyűlne és tudnék segíteni nekik a lelki életük fejlődésében is.
Du 2,00 órakor Kászonimpérbe indultam, az ottani több mint 20 éve bezárt imaházat megnézni. A megbeszélés szerint felvettem Veress Bálint testvért Kézdiről és Impérbe találkoztam Csíkból Lázár Ede és Marton Róbert testvéreimmel. Egy ott élő fiatalember (aki több ízben is javítgatott az omladozó imaház épületén) elvezetett és bevitt a beázott és vastagon pókhálós imaházba, ahol szinte elsírtam magam, arra gondolva, hogy néhány évtizeddel ezelőtt ott egy kb. 40 tagú élő gyülekezet volt. Nehémiáshoz hasonlóan körbejártuk az épületet kivül belül, és megpróbáltuk felmérni a tennivalókat. Nagyon jólesett testvéreim lelkes hozzállása azokhoz a tennivalókhoz amire ott szükség lesz.
Megegyezünk, hogy sorjába vesszük a dolgokat:

1. Utánnanézünk és tisztázzuk az imaház jogi státuszát, vagyis azt, hogy hivatalosan kinek a nevén szerepel, mivel erről többen többféleképpen vélekednek.
2. Miután ez rendbe van, szeretnénk kijavítani mindenekelőtt a tetőt, amit az idő eléggé megrongált, majd belülről annyira rendbe tenni, hogy összejövetelekre is alkamas legyen.
3. Beindítani a havonként min. 2 összejöveteli alkalmat a csíki, a kézdi esetleg a csernátoni testvérek segítségével.

Mielőtt eljöttünk volna imádkoztunk; megkértük a ház Urát, hogy legyen segítségül nekünk a tervezett dolgokban és tegye lehetővé az ott hírdetett élő IGE következtében, hogy arról a helyről minnél hamarabb bűneiktől megszabadult lelkek imája és dicsőítő éneke száljon az ég felé.
Este Csernátonban ifjúságin voltam ahol 6 fiatallal az Istenbe vetett élő hitről, osztatlan bizalomról és a szavának való engedelmességről beszélgettünk, majd imádkoztunk.

Hazafele jövet még mindig az Impérben látottak hatása alatt Salamon imádsága forgott és visszhangzott a szívemben:
"Vajjon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbbé e ház...
De tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, óh Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, a melylyel a te szolgád könyörög előtted e mai napon;
Hogy a te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal, e helyre, a mely felől azt mondottad: Ott lészen az én nevem; hallgasd meg ez imádságot, a melylyel könyörög a te szolgád e helyen.
És hallgasd meg a te szolgádnak és a te népednek, az Izráelnek könyörgését, a kik imádkozándanak e helyen; hallgasd meg lakhelyedből, a mennyekből, és meghallgatván légy kegyelmes!" 1Kir. 8,27-30

Akinek szívügye ez a munka, kérjük imádkozzon értünk.

2007. október 24., szerda

Jó az Úr ...

A hétfői napon próbáltam egy kicsit pihenni, mivel a lelkipásztoroknak többnyire ez a nap a "szabbat". Hálát adtam Uramnak a vasárnapi áldásokért és újból csodálattal töltött el az a tény, hogy Isten Szentlelke a régi, már megszokott és sokat hallott igéből újabb üzenetet ad. Magasztalom Istent ezért.
Később a kocsimat szerelőhöz kellett vigyem, ugyanis kiszakadt az a flexibilis cső ami összeköti a motrot a kipufogó csővel, és emiatt (különösen induláskor) bejött a kocsiba a füst. Ezután a gyerekeimnek tett egyik ígéretemet sikerült beváltsam; vettem nekik egy használt PC-t, mivel a régi amit ezelőtt évekkel kaptak, nagyon lassu lett és sokat akadozott, kikapcsolt ki menet közben, stb. Elcsodálkoztam, mennyire lejött az áruk ezeknek a cikkeknek az utóbbi időben. Na de én ezért egyáltalán nem bánkódtam, ők pedig nagyon örültek, nem az árának hanem magának a gépnek. A kisebbik fiamtól ezért egy fél óra alatt legalább 20 puszit is kaptam. Nem kevésbé örültek a nagyobbak is, sőt még a feleségem is, aki egyre jobban kiérti magát a PC nyújtotta lehetőségek útvesztőjében.
Délután Borzási Gyula testvér Brassóból a Táborba utazva meglátogatott, akivel jól esett találkozni, beszélgetni és együtt imádkozni személyes gondjainkért, a Székelyföldi Bibliaiskoláért és a Missziókerület dolgaiért, különösen a lelkipásztor nélkül maradt gyülekezetekért.
Kedden Kelemen J. Sándor testvéremmel pontosítottunk néhány az fjúsági konferenciával kapcsolatos részletkérdést, majd ugyanerről jó beszélgetésünk volt János Csaba lp. testvéremmel, jószomszédommal.
Nagyon megrendített a Benedek Barni (Csernáton) múlthét szerdán történt balesete aminek következtében a kocsijuk totálkáros lett. Gondviselés, hogy neki (reméljük) nem történt komolyabb sérülése. Imádkozok, hogy az Úr legyen mellette és értse meg azt amit ezáltal neki és a családnak az Úr mondani akar. (Rm. 8,28)
Délután 6.oo-tól Bükszádon, 7.3o-tól pedig Mikóújfaluba voltam bibliaórán, illetve bemerítésre való felkészítésen. Nagyon jólesett látni és tapasztalni a testvérek nyíltságát és őszinteségét. Voltak akik megvallották félelmeiket amivel az ördög gyötri őket, amiből hiszem, hogy az Úr fel is szabadította őket. Szó esett az előbbi bejegyzésemben említett helyreállni akaró testvérről is, majd a Gábor Gizella bemerítési kéréséről beszélgettünk.
Mikóújfaluban "Mit jelent Isten családjába kerülni?" témakörben folyt a beszélgetés. Öröm volt hallani őszinte érdeklődésből fakadó kérdéseiket, és az igéből válaszolni azokra.
Hálát adtam azért, hogy Isten abban a faluban is munkálkodik és most már ott is vannak gyermekei, akik készek az Ő családjához csatlakozni.
Hazaérkezésem után a családommal való komoly beszélgetést és őszinte imádkozást az éjszakai pihenés követte.

2007. október 22., hétfő

Az elmúlt héten péntek délután mielőtt Csernátonba mentem volna ifjúsági alkalomra, meglátogattam Kézdivásárhelyen azt a kedves családot akik már majd egy éve hűségesen járnak a gyülekezetbe és a közelmúltban kérték a bemerítést is. A velük való újabb beszélgetésben is jó volt hallani az életükben Isten által munkált változást amiről a Veress Bálint és felesége Mária is (akik velük külön is foglalkoznak) bizonyságot tettek.
A csernátoni ifjúsági alkalmon 8-an voltunk jelen.
Szombaton a vasárnapi szolgálatokra készültem. Este pedig Ivánitzki Efraim testvéréknél az egyik iskola éttermének a mesternőjével beszélgettünk a nov. 9-11 között tartandó ifjúsági konferencia ebédjének részleteiről.
Vasárnap de Bükszádon hálaadó alkalmat tartottunk. Tele volt a kis imaház. Mind az öt gábor család apraja nagyja jelen voltak az ünnepélyen. Jó volt hallani imájukat és látni az Isten utáni vágyat az életükben. Az igeszolgálat után úrvacsorához is járúlt a gyülekezet testvérisége.
A déli órában ebédre a Jankó Gyurka diakónus tv. özvegy leánytestvére (katolikus) hívott ebédre minket, akivel nagyon tartalmas beszélgetést adott nekünk az Úr. Úgy látom, hogy a Mariska néni nincs messze Isten országától.
Az ebéd után meglátogattam még egy kiesett tagot (az utóbbi időben többet volt alkalmam vele beszélgetni és imádkozni) aki sírva mondta el, hogy szeretné rendezni amit elrontott, mert úgy érzi nem sok van már hátra neki ezen a földön.
Ezekután, három bükszádi testvérrel Csíkszeredába indultunk ahol szintén hálaadó alkalomra várt minket a gyülekezet. Az úton gyönyörködtem a hóval borított fenyvesekbe, mivel vasárnap reggelre kb. 10-12 cm-es hó hullot ezen a vidéken.
A velem jött testvérek Jankó tv., egy három éve megtért testvérnő és egy frissen megtért de nagyon értelmes gábor testvérnő nagyon szép bizonyságot tettek megtérésükről és arról az életről amit az Úrral élnek.
Az igehirdetés után itt is úrvacsorához járúltunk a gyülekezettel. (Jelenleg én látom el az ügyintéző lp. feladatát a csíkszeredai gyülekezetben.) Az alkalom végén visszamaradtunk a gyülekezet urvacsorázó tagjaival akik megválasztották azokat a testvéreket, akik a jövőben az igehirdetés szolgálatát fogják végezni. (Eddig is voltak szolgálattevők, de nem a gyülekezet által megválasztva.) Ezen testvérek közül választ majd a gyülekezet elöljáróságot a közeljövőben.
Örömömre szolgált az is, hogy egy fiatal leány aki Csíkba van főiskolán vagy egyetemen és az egyik Sószóró alkalmával megtért, most megujult és kérte a bemerítését.
Mivel az utóbbi hónapban többen is fordúltak hozzám ilyen kéréssel a körzet gyülekezeteiből, úgy látom, hogy ez év végén még kell egy bemerítést tartsunk valószínű, hogy itt Szentgyörgyön. Az Úré legyen ezért is a dicsőség!!!
Akik az említett testvéreket, gyülekezeteket valamennyire is ismerik, és szívügyük az a munka ami itt folyik, kérem imádkozzanak érettünk.

2007. október 19., péntek

Lelkipásztor beiktatás és 125 éves jubileum Érszőllősön

Örvendek annak, hogy első blogomat egy nem mindennapos esemény rövid beszámolójával indíthatom.
Felejthetetlen lelki élmény marad számomra a 2007. okt. 14-e, amikor de. Veress Efraim lp. testvérem, szolgatársam és barátom Érszőllősön való beiktatása, míg du. a gyülekezet 125. éves jubileuma volt megtartva.
Jól esett látni az Úr munkáját abban a gyülekezetben ahol az elmúlt 25 év alatt Isten sok áldásban részesített engem is az Ő nagy kegyelméből; többek között innen rendelt nekem segítő társat. Hitem és meggyőződésem, hogy szép jövő áll e gyülekezet előtt.
Ha az érszőllősi körzetre gondolok Veress Efraim lp. testvérem beiktatása örömmel tölt el, de ha a Baróti Gyülekezetre vagy a Székelyföldi Missziókerületre akkor kevésbé, mivel testvérünk elköltözésével egy értékes munkatárssal kevesebb lett ebben a Missziókerületben. Mindezek mellett azért imádkozom, hogy az Úr áldja meg testvérem munkáját az Érmelléken, és rendeljen helyette új munkás(oka)t a Székelyföldre.
A baróti testvéreknek üzenem: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Ef. 4,19)
Az emlékezésre méltó áldott múltért, a mennyei örömöket bőségesen nyújtó jelenért és a reményteljes jövő ígéretéért Istené legyen minden dicsőség !

Az említett nap eseményeiről pedig hadd beszéljenek a következő képek...

Áhítat

Az ünneplő gyülekezet egy része

Bizonyságtétel (önéletrajz)

A beiktatás pillanata

Szövetségünk elnöke köszönti a lelkipásztort és családját

Kiss Zoltánné Judit a Nő Szövetség nevében köszönti a lp. feleségét


Délután: 125 éves jubileum

Székfoglaló igehirdetés