2010. május 25., kedd

Pünkösdi események

Az Úr meghallgatta imádságunkat és megáldotta a Pünkösd Ünnepét számunkra. Az ünnep nagyhetén azokkal az igékkel foglalkoztunk, melyek arról szólnak, hogy mivel foglalkoztak a tanítványok az Úr Jézus menybe menetele és a pünkösd ünnepe közötti időszakban. Ezen igék által arra tanított engem és minket az Úr, hogy miként várjuk ígéreteinek beteljesedését.

Ünnep szombatján este a helyi fiatalokkal a test és a Lélek szerinti élet ismertető jeleit vettük szemügyre és a kettő között levő ellentéteket vizsgáltuk meg. Este 10,oo óra után érkezett meg Dóczi Tibor utolsó éves teológiai hallgató aki kettős örömhírt hozott nekünk illetve a körzet gyülekezeteinek azzal, hogy az evangélium mellett elhozta a körzet meghívására adott pozítív válaszát is.

Ünnep első napján Bükszádon és itthon Sepsiszengyörgyön szolgáltam, míg Tibor Csernátonban, Márkosfalván és Kézdivásárhelyen. Második napján Tibor tv. Bükszádon és itthon szolgált míg én délelőtt Csernátonban szolgáltam, ahol több vendégeink is voltak, Széplakról (az előző szolgálati hely egyik gyülekezetéből) a Gál család, Brassóból a Paul család és Pürkerecről a Rab család. Ebéd után, amit hamar kellett elfogyasztani, feleségemmel és Rákosi árpád és Ibolya testvérekkel Erdőszentgyörgyre mentünk, hogy részt vegyünk a Tőtős János lp. tv. búcsú alkalmán, aki több mint egy éve már, hogy hivatalosan nyugdíjas de a gyülekezet és a körzet kérésére még hűségesen végezte a lelkipásztori munkát. A körzet testvérisége mellett a szolgatársak közül is többen részt vehettünk ezen a hálaadó alkalmon, amiben megköszöntük az Úrnak testvérünk példás életét és hatékony szolgálatát. Erről az alkalomról had beszéljen bővebben néhány ott készített kép. Az alkalom kezdeteA búcsúzó gyülekezet(ek) testvériségeAz alkalom két igehirdetője (dr. Borzási István és ausztrál vendége)A Tőtős házaspár az őt köszöntő szolgatársak közöttEszter leányunk lelkipásztorával és kedves feleségével,

Kelemen Sándorral és Napsugárral


Az alkalom után a távolabbról érkezett vendégeket finom vacsorával várták a helybeli testvérnők. Este 11,oo óra volt mire az Úr őrző kezének védelme alatt haza érkeztünk. Kívánjuk az Úr gazdag áldását a Tőtős házaspár életére és további munkájukra. Hisszük, hogy testvéreinkre nézve is igaz az ige: A ti munkátok (múltbeli és jövőbeni) nem hiábavaló az Úrban! 1Kor. 15,58


2010. május 22., szombat

Áldott ünnepet

Kívánom, hogy minden evangéliumot hirdető és hallgató testvérem, az elkövetkezendő pünkösd alkalmával velem együtt tapasztalja meg újból a Szentlélek Isten minden emberi értelmet felülhaladó munkáját, ami had nyilvánuljon meg:
 
1. Őszinte bűnbánatban
2. Szent életre való törekvésben
3. Krisztus szolgálatára való újabb odaszánásban 

A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik jöjjön el; és aki akarja vegye az élet vizét ingyen. 

Jel. 22,17

2010. május 20., csütörtök

Vezetőképző II. és egyebek

Az elmúlt héten május 13.-án csütörtökön, menybemenetel napján délelőtt Sámuel fiammal Bükszádon voltunk. Délbe hazajöttem és kivittem feleségemet a buszhoz, aki Szovátára, egy volt BEE női konferenciára utazott el. Este mindkét fiammal Csíkszeredába mentünk, ahol vendégeink voltak Bondor János tv. és kedves felesége Marosvásárhelyről. 

Május 14.-én pénteken délután hazaérkezett Eszter leányunk is, akit a nagy honvágy hozott haza, majd röviddel érkezése után megjött Mark Gibson misszionárius tv. is, akivel még akkor este meglátogattuk a Bükszádon élő gábor testvéreket és barátkozókat. A gáborok nagy szeretettel fogadtak. A beszélgetés az ige igazságának egyenességében zajlott. Vannak közöttük, különösen a férfiak között, akik úgy gondolják, hogy mivel ők sem nem isznak, sem nem szivaroznak (dohányoznak), már csak éppen be kellene merítkezzenek. Azért imádkoztunk, hogy a Szentlélek győzze meg őket bűneikről és adjon kegyelmet nekik a megtérésre. A beszélgetés végén arra kértem őket, hogy csak azok imádkozzanak akik szeretnék megköszönni az Úr Jézusnak amit velük és az életükben tett, illetve azok imádkozzanak akik most szeretnék kérni, hogy az Úr Jézus könyörüljön meg rajtuk és költözzön a szívükbe. Hála az Úrnak voltak őszinte hálaimák és töredelmes könyörgések is. Az Úr áldja meg őket!

Május 15.-én szombaton a helyi gyülekezetben került sor a vezetőképző  újabb alkalmára azokkal, akikkel januárban is találkoztunk. Az együtt való imádkozásra Nehémiás,  mint vezető néhány jellemvonása szolgált alapul, ami után ez alkalommal is Mark Gibson tv. vezette a beszélgetést, ami kellemes és testvéri légkörben történt. Május 16.-án vasárnap délelőtt Mark Gibson tv. itthon Sepsiszentgyörgyön szolgált, majd ebéd után visszautazott Kolozsvárra, és visszavitte Eszter lányunkat Marosvásárhelyre, mivel hétfőn le kellett adja azt a dolgozatát, amit itthon dolgozott ki és írt meg. 

Délelőtt és kora délután fiaimmal Csernátonban, késő délután pedig Kézdin voltunk és szolgáltunk. Este mire hazaértünk, már a feleségem is itthon volt. Hálás vagyok az Úrnak minden áldásért és az Ő hatalmas kezének oltalmáért, amit ezeken a napokon is újból átélhettünk és megtapasztalhattunk az Ő kegyelme folytán!


2010. május 12., szerda

Áldásos látogatások

Az elmúlt héten, a gyülekezeti alkalmak mellett, több családot is meglátogathattam, amelyek számomra felejthetetlenek maradnak, amelyek közül néhányról had írjak röviden. 

Május 4.-én kedden, Németh Józsi tv.-hez mentem el, akit épp akkor hozott a mentő a kórházból mikor a tömbház elé értem, ahol a mentősofőr és testvérem felesége azon tűnődtek, ki fog nekik segíteni felvinni Józsi testvért a IV. emeletre. Jó alkalom volt ez a beszélgetésre testvérem kisebbik fiával is, akivel most találkoztam először. Add Uram, hogy ne legyen hiába! Délután a mikóújfalui és a bükszádi bibliaóra után meglátogattam Gábor Gizi testvérnőnket és családját, aki bűnbánattal imádkozott, kérve az Úr bocsánatát, amiért imája végén hálát is adott.

Május 7.-én pénteken este, az Őrkőn látogattam meg Ötvös Józsefet és családját, aki az utóbbi időben rendszeresen látogatja a csütörtök esti bibliaórákat. Szinte kétségbeesve mondta el, hogy mióta imaházba jár, mennyire nem érzi jól magát azokon a lakodalmakon, mulatságokon, ahol zenészként kell részt vegyen. Imádkoztunk, hogy az Úr adjon neki őszinte megtérést és rendeljen neki olyan munkahelyet, ami után nyugodt lelkiismerettel eheti kenyerét. Ezután átmentem a Fésüs családhoz, ahonnan a feleség Angela, már két éve hűséges tagja gyülekezetünknek. Sírva mondta el, hogy kb. egy hete egyik idegbeteg rokona betörte ablakuk és ajtójuk több üvegét. Két leánygyermeküket azóta hűlés ellen kezeli, mivel itt felénk éjszaka még eléggé lehűl a levegő. Megvallom őszintén, hogy akkor este alig tudtam elaludni. 

Május 8.-án szombaton reggel elmentem és bevágtam az ablak és ajtó üvegeit. Mielőtt eljöttem újból az Úr elé álltunk beteg rokonáért és kértük az Úr oltalmát egyszerű lakásukra és családja minden tagjára. 

Szombaton röviddel 2,oo óra előtt érkezett meg Dimény Miklós krasznai elöljáró tv. kedves családjával együtt, akiket meghívtunk hozzánk. Ebéd után előbb kimentünk a gyerekekkel a parkba, majd Ivánitzki Efraim testvérék meghívtak egy teára Ilyefalván levő lakásukra. Vendégeinkkel a város parkjában


Vacsora után még beszélgettünk, majd imádkoztunk és nyugovóra tértünk.

Május 9.-én vasárnap anyák napját tartottunk itthon Sepsiszentgyörgyön. Délelőtt a 2Jn alapján szolgáltam, majd az úrvacsoránál Miklós testvérem a 2Kor. 5,15  versét olvasva szólt Jézus halálának áldásairól. Délután körzeti szintű alkalmunk volt. Alkalmi igét Dimény Miklós gyülekezeti vén hirdetett az 1Sám. 1, 1-28 és 2, 11 alapján. A körzet gyülekezeteiből és helyből is, több áldásos szolgálat volt. Mindenért az Úré a dicsőség! A vasárnap esti szolgálattevők egy része


Május 10.-én hétfőn reggel, János Csaba és Veress Bálint testvéreimmel a Hargitára mentünk közösségápoló napra. Nekem (és Tőtős János testvérnek) ez volt az utolsó, hogy ilyen alkalmon részt vehettem, ami ha elköltözünk, nagyon fog hiányozni. Az áhítat alkalmával az 1Tess. 1,1-10 igéivel buzdítottam szolgatársaimat imára, amiben én magam hálát adtam testvéreim hitének munkájáért, szeretetének fáradozásáért és reménységének kitartásáért. Ez után Tőtős János tv. a 2Kor. 4,6-7 alapján a hívőkről, mint cserépedényekről beszélt, akiknek hordoznunk kell az Ő nevét, mindenhol ezen a világon.

Délután 5,oo órától Missziókerületi tanácsülésünk is volt, ahol többek között megköszöntem és átadtam titkári megbízatásomat, amit a következő választásokig ifj. Veress Ernő lp. tv. fog betölteni. Szívemet átjárta a hála testvéreimért, szolgatársaimért, akik között szolgálva az elmúlt évek során sok örömben és áldásban részesültem. Ebben az időben tisztított és formált az Úr, amiért szintén magasztalom az én Istenemet. Amit pedig Uramért és a testvérekért tehettem, azt nem én, hanem Istennek bennem levő kegyelme végezte. Áldott legyen neve mindenért!   


2010. május 3., hétfő

Majális, anyáknapja és gyermekbemutatás

Az elmúlt hétvégét családommal együtt Krasznán töltöttük. Péntek délután indultunk, miután a fiúk kijöttek az iskolából. Esztert leányunkat Maroson vettük fel, mivel délelőtt még neki is órái voltak az egyetemen. Útközben sokat beszélgettünk és nagyon jól esett, hogy újból együtt a család.Este 9,oo óra körül érkeztünk Dimény Miklós elöljáró testvérék, akik finom vacsorával vártak bennünket. A gyerekeket szállásra most is a Dimény Ernő testvérék fogadták, míg a feleségemmel a Miklós testvérék vendégei voltunk. Mint máskor, most is éjfél már jól elmúlt mire a beszélgetés után sikerült lefeküdjünk. 

Szombaton reggel, a felújítás alatt álló pásztori lakáshoz mentünk, ahol megtekinthettük azt a helyet, ahol június II. felétől lakni fogunk, ha az Úr is akarja és élünk. Nagyon ügyes és ötletes testvérek végzik ezt a munkát. Pap József tv. a kőműves munkát, Veress Árpád tv. a villanyszerelést, Király István tv. a lakberendezést, Dimény Miklós tv. az ajtó és ablakok beszerelését, stb. vezeti. Áldja meg őket az Úr!  Eközben Eszter leányunk Dimény Erzsike testvérnővel felkereste azt a gyógyszerésznőt, akinél a nyár folyamán praktizálni fog. Kb. dél volt, amikor a gyülekezet fiataljainak meghívására, Miklós tv. családjával kimenetünk  a "Bükkbe" ahol együtt töltöttük a nap egy részét. A játék mellett szakítottunk időt az igével való foglalkozásra is, amiben arról a harcról beszélgettünk, ami következtében koronát kaphatnak mindazok, akik ezt Isten fegyverzetét felöltve, szabályszerűen végzik el.Hat órától öt házaspárral és gyermekeikkel töltöttük a nap hátralevő részét, egy gyönyörű kis tó partján, ahova Dimény Ernő testvérék hívtak meg. Míg a felnőttek ismerkedtünk és beszélgettünk, a gyerekek egymással és a horgászbottal, illetve a halászattal barátkoztak. Nagy volt az öröm mikor Jonatán fiam (az ő szavaival élve) kifogta élete első halát. A beszélgetés finom nyúlpörkölt és flekken mellett történt. Az utóbbit Király István vállalkozó és Bódizs Béla karmester testvérek készítették.Vasárnap délelőtt anyák napját tartott a gyülekezet, amit délután két gyermek bemutatása tett még ünnepélyesebbé. Dimény Barna és Piroska, Ádám Barna nevű kisfiukért míg Veress Árpád és Anna, Aliz Anna nevű leánygyermekükért imádkoztunk.Dimény Ádám Barna és ...Veress Aliz Anna bemutatása


Az ebédet a Szabó család vendégszeretete közepette fogyaszthattuk el, ahol leányuk Evódia és Tenkuc Zoltán elkövetkező menyegzőjéről is beszélgettünk. 

A délutáni alkalom után, a hazaindulás előtt Dimény Sándor tv. családjánál vacsoráztunk. Éjfél előtt néhány perccel Esztert Maroson hagytuk, majd röviddel 2,oo óra után az Úr oltalma alatt hazaérkeztünk Szentgyörgyre, mély hálával az Úr iránt a szívünkben.