2009. szeptember 28., hétfő

Színes őszi napok

Az elmúlt héten szerdán és csütörtökön Nagyváradon voltam, ahol szövetségi tanácsülés és lelkipásztori megbeszélés volt. Ez úttal Eszter leányomat is elköltöztettem Marosvásárhelyre, ahol október 1.-től folytatja tanulmányait a gyógyszerészetin. Mivel Eszternek még tart a vakációja, ő is velem jött Nagyváradra, ahol Marika húgom és feleségem Szalárdon élő családjait is meglátogattuk.
A tanácsülés szerdán du 2,oo órától kezdődött, amit vacsorával fejeztünk be. Másik nap reggel 10,oo órától a lelkipásztorok találkoztunk. Az áhítat alkalmával egy afrikai származású de Kanadában élő tv. buzdított bennünket imára, aki ezekben a napokban bihari és szilágysági gyülekezetekben tartott hitmélyítő alkalmakat az imádság és az ébredés témakörében.Még csütörtök délután hazaindultunk és késő estére békességben haza is érkeztünk. Pénteken a hétvégén reámváró szolgálatokra készültem. Szombaton ugyanis menyegzőnk volt a körzetben, amikor Bajka Balázs és BenedekÉva kötöttek házasságot. Reggel 10,oo órától Csernátonban először a vőlegényes majd a menyasszonyos háznál kellett szóljak az igéből. Ezután felmentünk a Hargita Keresztyén Központba, ahol a kezdés előtt családommal együtt meglátogattuk id. Veress Ernő testvéréket, aki lassan ugyan, de napról napra erősödik. Erre a látogatásra először is nekünk volt szükségünk, mivel sok bátorítást és jó tanácsot kaptunk nemcsak én és a feleségem, hanem a gyermekeink is.Annuska néni és a feleségem a képen is látható gyönyörű virágról beszélgetnek

Ezt követően 14,oo órától a kápolnában tartottuk a menyegzői istentiszteletet. Alkalmi igehirdetéssel id. Csontos József pünkösdista lp. a Józs. 15,13-19 alapján szolgált, majd együtt kértük Isten áldását a fiatalok házaséletére. Befejezésül a Jel. 19,9 alapján a Bárány menyegzőjére szóló meghívóról, a meghívottak számára kész menyegzőről és az ezzel együtt járó boldogságról szóltam.Vasárnap délelőtt a csernátoni, délután a márkosfalvi, este pedig a kézdivásárhelyi testvérek között szolgáltam.
S

2009. szeptember 21., hétfő

Engedelmesség és emlékezés

Gyönyörű őszi reggelre virradtunk szept. 20.-án amikor is sor került Sámuel fiunk bemerítésére, amire ő már egy éve várt.


Az áhítat alkalmával Veress Bálint a kézdivásárhelyi gyülekezet avatott munkása buzdított imára a 2Tes. 3,16 és a Jn. 14,27 alapján.


A jelenlevőket a Jn. 1,11-13 igékkel köszöntöttem, amiben az istenfiúság kiváltságáról szóltam. Ezt követően Borzási Gyula lp. a Mt. 16,15-16 alapján hét képet mutatott be az üdvösség evangéliumának munkájáról.


Majd nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy második gyermekünket Sámuelt bemeríthessem, akit az 1Krón. 28, 9 versével köszöntöttem.


"Te azért, fiam, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod; ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre."

Kézrátétellel Borzási Gyula testvérrel együtt imádkoztunk Sámuelért.


Délután több dologról is megemlékeztünk. Többek között a baptizmus elmúlt 400 évéről, az Úr Jézus Krisztus érettünk hozott áldozatáról, és a hegyközszentimrei imaház építéséről, amire nézve megtartottuk a Szeretet lapban meghirdetett célgyűjtést is.
Borzási Gyula tv. szolgálatában átfogó képet nyújtott nekünk a baptizmus múltjáról, amit mindannyian időérzékünket elveszítve hallgattunk, majd a 105. Zsoltár 1-5 verse alapján szólt az igéből.
Felejthetetlen alkalom volt úgy családom, mint mindazon testvérek számára akikkel együtt örvendeztünk ezen a napon az Úr színe előtt.
Hálával a szívünkbe mondjuk: Soli Deo Glória!

2009. szeptember 18., péntek

Temetés(re készülve)

Kedden, szeptember 15.-én jött a hír, hogy Bükszádról Kurucz Lajos testvér (Szabó Klárikának az édesapja) az örökkévalóságba költözött, akinek Isten majdnem 80 kegyelmi évet adott ezen a földön. Aznap reggel különös indíttatást éreztem arra, hogy érette imádkozzam, és délután 2,oo órakor csendben elment az élők közül. Majdnem két hete volt alkalmam vele beszélgetni és imádkozni, ami emlékezetes marad számomra, mivel nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna bűnbánati könnyeket a szemében. Tudta, hogy nemsokára el kell költözzön erről a földről. Elismerte, hogy van rendeznivalója Istennel és emberekkel. Imádkozni már nem tudott, de kezemet erősen szorítva és könnyek között kísérte figyelemmel és mondott áment imámra.

Este a virrasztón a Lk. 16,19-31 alapján szóltam arról a két helyről ami minden emberre vár a halál után. Temetése csütörtökön délután 2,oo órától volt megtartva, amit imával Bertalan Péter lp. kezdett meg, majd a Jób 19,25-26 alapján hirdettem a vigasztalás igéit. Hatos József tv. (Szentegyháza) alkalmi költeménye és rövid életrajz ismertetés után Jankó György tv. imája zárta a háznál való gyászistentiszteletet.


A gyászoló család


"Tudom, hogy az én Megváltóm él..."


A sírnál kezdő imával Király Barnabás, igével Veress Bálint (Zsolt. 73, 23-26), befejező imával pedig én szolgáltam. Úgy a háznál mint a temetőben a Sepsiszentgyörgyről, a szentegyházáról és a Hargita Központból érkezett testvérek énekeltek. Az Úr vigasztalja a gyászolókat és tegye győzedelmessé az Ő igéjét a végtisztességet tevők szívében.

Este a bibliaórán vendégünk volt Lőrinczi Gyula zsandár tv. Gyergyóból akivel hétfőn áldott beszélgetést és imaalkalmat adott nekünk az Úr. Az alkalom után tagfelvételt tartottunk amikor is Sámuel fiunk bizonyságtételét és hitéről való meggyőződését hallgattuk meg. Vasárnap, ha az Úr éltet, az ő bemerítésére (régi életének az eltemetésére) fog sor kerülni a sepsiszentgyörgyi imaházban. Kérlek imádkozzatok azért, hogy az említett napon az Úr szólítson meg újabb embereket megtérésre, a neki való teljes engedelmességre, amivel a menyben is egyetértenek és aminek a menny is együtt tud örülni velünk.


2009. szeptember 14., hétfő

Székelyföldi hálanap

Jó néhány éve már annak, hogy a székelyföldi baptista gyülekezetek tagjai előtt köztudott, ha szeptember 2. vasárnapja, akkor hálanap a Hargitán.
Több mint ötszázan gyűltünk össze ezen a szép őszi vasárnapon, hogy együtt adjunk hálát szerető Istenünknek a tőle kapott áldásokért.
Az áhítat alkalmával id. Both József ny. lp. ( a Hargita Keresztyén Központ {HKK} első igazgatója, tábornoka) a Kol. 1,3-5, Merényi Zoltán békési lp. az Ez. 37,1-6, míg Fülöp József brassói tv. az Ef. 2,10 alapján igyekeztek bennünket hálára hangolni.


Ezt követően Borzási Gyula lp. a HKK vezetője köszöntötte a "nagy székely gyülekezetetet"
(Sallai Jakab lp. megfogalmazása), ami után ifj. Veress Ernő a 2Móz. 17,8-16 alapján a refidimi oltár napjainkban is aktuális üzenetéről beszélt.Ezután Borzási Gyula lp. (egyháztörténelem szakos teológiai tanár) a baptizmus 400 éves múltjából idézett fel előttünk emlékezetes eseményeket és kiemelkedő hitelődöket. A következőkben Jézus Krisztus halálára emlékeztünk, aminek alapjául Boros Róbert lp. és jómagam a Rm. 8,29-32 igékből szóltunk röviden, majd együtt úrvacsoráztunk.A praktikusan megoldott nagyszerű ebéd után du 3,oo órától tovább folytattuk az ünneplést, aminek keretében sor került a Székelyföldi Bibliaiskola 2008/2009 évfolyamának évzáró istentiszteletére is. Alkalmi igét Borzási Gyula lp. - a Bibliaiskola igazgatója - hirdetett az 1Tess. 1,1-10 alapján, amiben több ma is kívánatos modellt említett meg a gyülekezeti élettel kapcsolatosan.


A SzBi tanárai és diákjainak egy része


Ezt követően a bibliaiskola tanárai és diákjai közül bizonyságtétellel szolgáltak, Tőtős János lp., ifj. Máté Zoltán és Sallai Jakab lp., majd Hatos József tv. költeménye és Kövendi Levente börtönmissziós beszámolója után, id. Both József ny. lp. a 2Kir. 4,1-7 alapján történő befejező igeszolgálatával ért véget a délutáni alkalom, amiben a Mi van a házadban...?! kérdéssel szembesített minket. Erre a szolgálatra eredetileg id. Veress Ernő tv-t kértük meg, aki balesete és az ezt követő gyengesége miatt nem tudott résztvenni ezen az alkalmon. Imádkozunk, hogy az Úr építse fel testvérünket minél hamarabb és használja székely és magyar népünk között még sokáig. "... Életeden át tartson erőd!" (5Móz. 33,25)
Lelkükben megerősödve, szívükben felfrissülve térhettek haza mindazok, akik nyitott füllel, szívvel és elmével kísérték figyelemmel mindazt, amit az Úr ezen a napon üzenni akart a székelyföldi baptista gyülekezetek tagjainak és mindazoknak akik részt vettek ezen az ünnepnapon. Az ének és zenei szolgálatot Rákosi Árpádné Ibolya és Simon András lp. testvérek vezették. A délutáni alkalommal a székelyföldi gyülekezetek énekkari tagjaiból egy ideiglenes énekkar állt össze akik nagyon szépen énekeltek azokból a régi gyönyörű énekekből, amelyek mindig megmozgatják a szívemet valahányszor hallom őket.


Az elmúlt héten a hétköznap délutáni és esti szolgálatok mellett több családot, beteget látogattam meg, akikkel áldott közösséget adott az Úr.
A ma reggeli igéből a 67 személynév és a 17 népcsoport felsorolása mellett három dolog kötötte le a figyelmemet: 1.) A földi hatalom kezdete 10.v. 2.) A filiszteusok származása 12.v. 3.) A föld elosztása.

Fiaim számára is újabb iskolaév kezdődött. Azért imádkoztam, hogy az Úr segítsen nekik jó bizonysággá lenni tanáraik és diáktársaik előtt és adjon az Úr kegyelmet nekünk ebben jó segítségnek bizonyulni.


2009. szeptember 7., hétfő

Sátoros evangélizálás Gyergyószentmiklóson

Az elmúlt hétfőn, aug. 31.-én még itt volt Székely Béla lp. nálunk akivel többek között jót beszélgettünk majd a városba is kimentünk egy keveset. Este míg a feleségem az Örkőn volt a cigányoknál, meglátogatott egy kedves gyergyói rendőr testvérem, aki továbbképzésen van városunkban. A vacsora előtt jó beszélgetésünk volt majd az Úr elé álltunk imádságban az említett dolgokért.

Kedden, szept. 1.-én reggeli után Béla testvérem a fiammal Sámuellel Gyergyóba mentek ahol csütörtöktől kezdődött a sátoros evangélizálás. 
Pénteken és szombaton 4-5.-én én is Gyergyóba voltam, ahol jól esett találkozni nemcsak fiammal de azokkal a testvéreimmel is akik az evangélizáló alkalmakon szolgáltak. Bátorító volt az ott látott lelkesedés és egység ami munkatársakat jellemezte. (Erről többet a Novák

Zsolt testvérem blogján olvashattok.) Szombaton szept. 5.-én este a Lk. 19,1-10 alapján hirdettem az emberekhez intézett mennyei üzenetet, jóhírt.Az alkalom végén többen is válaszoltak az ige hívására akik közül három személlyel volt alkalmunk imádkozni is. 

Vasárnap szept. 6.-án de Sámuellel és Szabó Szilárddal (IV. éves teológiai hallgató) aki szintén részt vett és szolgált a sátoros alkalmakon, Csíkszeredába mentünk. Az alkalom végén a gyülekezet tagjaival eredményes megbeszélésünk volt a lelkipásztor hívás kérdésében. Az ebéd ideje alatt Lázár Ede testvérem asztala mellett beszélgettünk közös dolgainkról. Szilárd ott maradt az esti alkalomra is, míg fiam és én 6,oo órára Bükszádra mentünk. Mindkét helyen éreztük Isten jelenlétét és hisszük, hogy az ige nem hangzott hiába.

Este a vacsora alkalmával pedig itthon Albu Levente missziómunkás volt a vendégünk akivel többek között a kolozsvári egyetemisták között végzett munkáról beszélgettünk. Miután elment, minden fáradságunk mellett a családdal is jót beszélgettünk, majd miután hálát adtunk az elmúlt napok minden áldásáért, az Úr oltalmáért, vezetéséért, a következő hét reánk váró feladataiért, pihenőre hajtottuk fejünket. 


"Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást."  

Zsolt. 4,9

2009. szeptember 1., kedd

Bemerítés Csernátonban

Újból azt tapasztaltuk, hogy imát meghallgató Istenünk van, amiért áldjuk és magasztaljuk Őt. Augusztus 28.-án, pénteken este a csernátoni fiatalokkal az 1Tim. 2,1-4 alapján beszélgettünk és imádkoztunk. Először hálát adtunk Isten bennünket is elért kegyelméért, majd egymásárt is, majd könyörögtünk, hogy akarata menjen végbe sokak életében még ebből a faluból. "Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson."
Augusztus 29.-én, szombaton du érkezett haza Sámuel fiunk a Hargita Központból. Jól eső érzés töltött el, mivel ismét együtt volt a család. Este 11.oo körül érkezett meg hozzánk Székely Béla kiskapusi lelkipásztor.
Augusztus 30.-án, délelőtt a Lk. 15, 1-3; 8-10 alapján imádkoztunk, osztozva a csernátoni testvérek örömében és Istenhez közeledve a körzet testvériségével.

A fehérruhások: Fegyver gyöngyvér és Rákosi Alpár

A bemerítkezendők bizonyságtétele után Székely Béla lp. a 2Kir. 5,1-17 alapján hirdette Isten igéjét, amit a bemerítés, a kézrátétel és az úrvacsora követett.


Délután 3,30-tól bizonyságtevésekkel, köszöntésekkel folytattuk az alkalmat, majd vendégünk a 1Sám. 7,1-12 hirdette Isten igéjét.

Szentgyörgyi és csernátoni fiatalok énekelnek

Este 6,oo órától Szentgyörgyön is részt vettünk az istentiszteleten.
Az egész nap áldásáért Istent magasztaltuk ugyanakkor szeretnénk imádkozni a két fiatal tagért, hogy éljenek vigyázó és imádkozó életet, hogy az Úr megtarthassa őket.
Akik ismeritek őket, tegyétek ezt együtt velünk.